NORMATIVA

Amb l’objectiu de garantir un perfecte funcionament i mantenir un adequat nivell de servei de les instal·lacions esportives, la Direcció del centre posa al vostre abast la normativa d’ús*:

1. NORMES GENERALS

L’horari de la instal·lació és: de dilluns a divendres de 7 h a 23h, dissabtes de 8 h a 20 h i diumenges i festius de  9 h a 14 h.

No està permès fumar a cap espai de la instal·lació, inclosa la zona de solàrium i vènding.

Queda expressament prohibida l’entrada d’animals a tot el recinte, excepció feta dels gossos pigall.

Els abonats menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta per a poder utilitzar les instal·lacions, excepte quan aquests participin en alguna activitat dirigida específica per a aquestes franges d’edat.

És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats.

Duet Sports es reserva el dret de modificar el programa, el nombre de sessions i el seu contingut i horari.

Els cursets de natació són de caràcter trimestral, coincidint amb el calendari escolar, exceptuant els d’estiu.

Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran a recepció durant una setmana. Passat aquest termini el centre no se’n pot fer responsable dels objectes.

Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material per causa d’un mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de ser abonat.

Al punt de servei d’atenció a l’abonat, hi ha a disposició dels usuaris uns fulls per a suggeriments i/o reclamacions.

2. TRÀMITS ADMINISTRATIUS

En el moment de la inscripció cal facilitar la fotocòpia del DNI i les dades del Banc o Caixa per tal de domiciliar els rebuts.

L’import de la quota d’inscripció i el primer pagament, cal abonar-lo a recepció per tramitar l’alta. Els següents pagaments es domiciliaran a l’entitat bancària facilitada per l’usuari.

L’import de la quota pot variar en funció dels possibles canvis en la modalitat d'accés o de si es tracta d'una quota amb una limitació en l'edat.

Els abonats menors de 4 anys gaudiran del 100% de descompte del preu de l’abonament i passaran a abonar l’import de la quota infantil a partir dels 4 anys.

L’abonat podrà canviar de modalitat d’abonament i notificar el canvi de les seves dades personals o bancàries sempre que ho comuniqui per escrit abans del dia 20 del mes en curs.

En cas que hi hagi una devolució de rebut per algun motiu aliè a l’organització, les despeses administratives seran a càrrec de l’abonat.

Els rebuts impagats porten un recàrrec de 3 € per la seva nova tramitació administrativa.

Quan un abonat desitgi causar baixa definitiva del centre, haurà de fer-ho per escrit a la recepció de la instal·lació abans del dia 20 del mes en curs. En aquest cas, per recuperar la condició d’abonat haurà de tornar a abonar la quota d’inscripció.

Al ser un centre Esportiu públic, els preus de cada modalitat d’abonament seran aprovats per l’Ajuntament.

Duet Sports Pau Gasol Sant Boi es reserva el dret d'aplicar promocions o descomptes de matricula a les persones que porten menys de 6 mesos donats de baixa de la instal·lació.

 

4. NORMES PER ALS VESTIDORS

Respecteu l’espai dels altres abonats o usuaris.

La Direcció no es farà responsable dels materials perduts o desapareguts.

Està prohibit menjar o fumar dins dels vestidors.

Els infants menors de 5 anys podran entrar al vestuari corresponent amb el pare o mare. A partir d’aquesta edat hauran de canviar-se sols als vestidors corresponents.

Cal utilitzar sabatilles de bany per desplaçar-se per la zona.

Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. No està permès dipositar objectes de valor en les taquilles (joies, càmeres fotogràfiques, mòbils, etc). L’organització no serà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets. Duet, així mateix, no serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.

Les taquilles s’hauran de buidar un cop finalitzada l’activitat. Al final de la jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats a l’interior es dipositaran com a objectes perduts.

Si teniu problemes amb el pany, aviseu-ho al personal de la instal·lació.

Cal dutxar-se el temps estrictament necessari, per tal de no malgastar aigua. Cal contribuir al seu estalvi.

Cal eixugar-se a la zona de dutxes.

Per qüestions higièniques no es permet depilar-se, tenyir-se o afaitar-se a la zona de vestidors.

5. NORMES PER A LA SALA DE FITNESS

No està permesa l’entrada a la sala ni la utilització del material de fitness als menors de 14 anys.

No es pot accedir a la sala de fitness amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui convenient.

No està permès entrar amb el tors despullat, vestit de carrer o amb calçat inadequat.

Per qüestions d’higiene és obligatori l’ús de la tovallola entre el cos i l’aparell emprat.

En acabar cada exercici cal eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.

En hores de màxima afluència a la sala, el temps límit d’ús de les màquines cardiovasculars serà de 20 minuts.

El material emprat s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.

Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre abonat s’està esperant.

6. NORMES PER ALS ESTUDIS D’ACTIVITATS DIRIGIDES

No està permesa l’entrada ni la realització d’activitats dirigides als menors de 14 anys, excepte les programades per aquesta franja d’edat.

No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors nu, amb calçat inadequat o sense tovallola.

És necessari l’ús de la tovallola per posar-la sobre les màrfegues i eixugar la suor que puguem deixar.

El material utilitzat s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.

Cal ser puntual. No es podrà accedir a la classe un cop la sessió hagi començat.

En cas de trobar-vos malament, no li tragueu importància, cal avisar immediatament al tècnic esportiu.

Per poder realitzar les classes dirigides, has de treure un tiquet a la màquina que es troba a recepció.

7. NORMES PER ALS ESTUDIS DE CICLISME INDOOR                            

No està permesa l’entrada ni la realització d’aquestes activitats als menors de 14 anys. 

No és permès menjar, fumar, ni entrar envasos de vidre.

Cal col·locar les bicicletes al lloc indicat, al principi i al final de l’activitat.

És obligatori utilitzar calçat esportiu. Si no és calçat específic, recolliu-vos els cordons per evitar lesions.

És necessari l’ús de la tovallola per eixugar-vos la suor i netejar les bicicletes.

Per evitar lesions, no entreu a la classe un cop finalitzat l’escalfament (+ /- 10 minuts de l’inici).

Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en reduir la intensitat de l’exercici o aturar-te progressivament, i informa al tècnic esportiu.

Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.

8. NORMES PER A LES PISCINES COBERTES

Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys que se’n faci responsable. Aquest responsable haurà d’estar amb ell durant tota l’estada del menor a la piscina.

Cal utilitzar sabatilles de bany per a desplaçar-se per a zona.

Cal dutxar-se abans d’entrar a la piscina.

En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, cal avisar als tècnics o socorristes i anar sempre acompanyats.

És obligatori l’ús de banyador d’una sola peça per als homes i banyador d’una o de dues per a les dones, casquet i sabatilles de bany.

Al recinte de piscina, tant dins com fora de l’aigua, no es permet cap tipus d’activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.

Respecteu els espais i/o carrers de natació que, segons el nivell i la programació, es delimitin per a cursets i altres activitats.

En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, aviseu immediatament al socorrista o tècnic esportiu.

9. NORMES PER AL SOLÀRIUM

Queda expressament prohibit l’ús d’aparells musicals que propaguin el so a l’ambient.

No es permet menjar, beure o fumar, excepte a les zones indicades per fer-ho.

Cal utilitzar la tovallola per estirar-se a les gandules i no es permet reserva-les.

Es recomana utilitzar protecció solar en funció del vostre tipus de pell i ulleres de sol per protegir-vos del raigs solars.

10. NORMES PER A LA ZONA D’AIGÜES – TERMARIUM SPORTS

No es permet l’ús als menors de 16 anys.

No poden utilitzar aquests serveis les persones que pateixen problemes d’hipotensió (tensió baixa), cardiopaties greus o varius.

És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’hidromassatge, a la sauna o al bany de vapor.

No és recomanable estar-hi més de 15 - 20 minuts seguits.

Cal treure’s tots els objectes que oprimeixin la nostra pell (rellotges, cadenes, arracades, etc.).

Cada un d’aquests equipaments té una normativa d’ús pròpia que cal seguir adequadament.

 

11. NORMATIVA PER CURSOS I CASALS ESPORTIUS

  • Un Soci es podrà beneficiar del 30% de descompte en el servei sempre i quan porti com a mínim 6 mesos en estat d’alta

  • Si un abonat realitza la baixa com soci de la instal·lació però vol seguir amb qualsevol dels nostres serveis, haurà d’abonar la part proporcional del 30% de descompte.

  • En cap cas es reservaran places sense TOTA la documentació al complert.

RÈGIM DISCIPLINARI 
Els centres esportius estan considerats espais de pública concurrència en els quals calen unes normes de conducta regulades per un Règim Disciplinari. Aquest règim disciplinari és un document intern de gran utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa aquelles accions legals que qualsevol usuari o la pròpia entitat consideri oportú emprendre.
1. INFRACCIONS
Les infraccions a les normes de conducta seran de tres tipus: MOLT GREUS, GREUS I LLEUS. Es consideren infraccions MOLT GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament esportiu que suposi una pertorbació rellevant de la convivència i afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims d'altres persones, o al normal desenvolupament d'activitats.
b) Impedir l'ús de la instal·lació esportiva o qualsevol dels seus elements a altres usuaris.
c) Impedir o obstruir greument el normal funcionament de la instal·lació esportiva.
d) El deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o materials de la instal·lació esportiva.
e) L'agressió física o verbal al personal de la instal·lació esportiva o un altre usuari.
f) La desobediència als empleats quan això pugui afectar la seguretat de les persones.
g) Introduir-se a consciència en dependències del centre destinades al sexe contrari.
h) Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus dins de la instal·lació esportiva.
i) Qualsevol robatori, furt o intent, ja sigui de qualsevol bé d'un usuari o de la pròpia instal·lació.
j) La falsificació de documents o ús indegut de registres documentals.
k) Exposar pública i notòriament, sigui de forma escrita o verbal, falsedats que originin el desprestigi de l'entitat o dels seus usuaris.
l) Introduir o exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en què s'exhibeixin o utilitzin pugui ser considerat com un acte que inciti o fomenti els comportaments violents, xenòfobs, racistes, o com un acte de manifest menyspreu als participants en l'activitat esportiva.
m) Introduir armes, bengales, petards, explosius o qualsevol producte inflamable, fumigen o corrosiu.
n) Encendre foc.
o) La reincidència de faltes greus. Es consideren infraccions GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament quan no concorren les
circumstàncies per qualificar-les de molt greus.
b) El deteriorament d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o material de la instal·lació
esportiva quan no es consideri molt greu.
c) No respectar els horaris i funcionament dels serveis esportius. RD Ed. A Maig 2013
d) L'incompliment de la normativa vigent sobre consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.
e) Fer ús dels serveis esportius amb recipients o envasos de vidre, metall o qualsevol altre material que no sigui paper o plàstic.
f) Accedir amb animals a les instal·lacions, excepte en els casos previstos legalment.
g) Accedir a les instal·lacions amb vehicles de qualsevol tipus, excepte quan disposin de l'espai habilitat per a això i pel temps limitat a la durada de l'activitat.
h) Impartir classes sense autorització.
i) Realitzar qualsevol activitat econòmica lucrativa.
j) Practicar jocs amb o sense elements, excepte en les zones habilitades per a això.
k) Introduir objectes en l'aigua, excepte en els supòsits previstos en la normativa.
l) Realitzar reportatges fotogràfics o de vídeo, sense autorització expressa.
m) Sub arrendar, cedir o prestar el dret d'ús dels espais esportius amb reserva a terceres persones o entitats sense autorització expressa.
n) La reincidència de faltes lleus. Es consideren infraccions LLEUS
a) Usar les instal·lacions esportives sense la indumentària apropiada.
b) No respectar les normes indicades que regeixen en cada àrea.
c) Utilitzar reproductors de música sense auriculars.
d) Tirar substàncies i/o residus o qualsevol tipus de deixalla fora dels recipients destinats a tal fi.
e) Menjar fora de les zones habilitades per a això.
f) No atendre les indicacions del personal de les instal·lacions esportives.
g) Qualsevol altre incompliment dels deures o la realització d'actuacions prohibides als usuaris en la normativa interna del centre, quan no donin lloc a una falta greu o molt greu.
2. SANCIONS
La sanció corresponent a les infraccions MOLT GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període a partir d'1 any, podent arribar a la suspensió definitiva.
La sanció corresponent a les infraccions GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 mes i 1 any.
La sanció corresponent a les infraccions LLEUS serà l'amonestació verbal o per escrit amb possible pèrdua dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 dia i 1 mes.
3. REPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ
Amb independència de les sancions que puguin imposar-se pels fets tipificats en aquest Règim Disciplinari, l'infractor estarà obligat a la restitució i reposició dels béns al seu estat anterior, amb la indemnització dels danys i perjudicis causats.
RD Ed. A Maig 2013
4. RESPONSABLES
a) Seran responsables de les infraccions a aquest Reglament qui les cometi.
b) Quan les actuacions constitutives d'infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament, i no sigui possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran totes de manera solidària, conforme al que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.
5. PROCEDIMENT
Davant d'una suposada infracció, l'actuació a seguir serà la següent:
a) La Direcció del Centre Esportiu lliurarà a l'usuari un comunicat on se li informarà de l'expedient disciplinari obert i del plec de càrrecs. Fins a la decisió de la sanció l'abonat podrà fer ús de les
instal·lacions, excepte en els casos d'infraccions greus o molt greus.
b) L'usuari podrà presentar per escrit les al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Disposa d'un termini de 10 dies a partir de la data que s'envia aquest document.
c) Una vegada fet el tràmit anterior la Direcció del Centre, en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de les al·legacions, notifica a l'interessat l'acord pres.
d) Les faltes considerades com a infraccions molt greus seran informades a l'àrea d'esports de l'Ajuntament del mateix municipi, en el cas que la instal·lació sigui de caràcter públic.
 

 

POLÍTICA D'ÚS DE LES INVITACIONS

 

Els centres Duet Sports poden fer entrega d'invitacions als abonats i no abonats amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre esportiu a persones que no són abonades d'aquest.
Tots els nous abonats de CEM DUET PAU GASOL tindran a la seva disposició 2 invitacions que es podran gaudir DURANT ELS PRIMERS 30 DIES. Aquestes invitacions no estaran a disposició dels abonats passats aquests 30 dies, i sempre hauran de ser utilitzades sota sol·licitud del soci abonat en estat d'alta i per persones convidades diferents.

 

Per fer ús d'aquestes invitacions s'haurà d'atendre a:

- Cada centre Duet Sports decidirà el motiu d'entrega de les invitacions en funció de la seva pròpia política comercial, sense que per aquest motiu calgui mantenir aquests motius de forma indefinida en el temps.
- Existeix un límit en l'ús de les invitacions per cada usuari de 2 invitacions a l'any. Aquest periode es comptabilitzarà des de l'ús de la primera de les invitacions de manera que comptant des d'aquesta data no es podran usar més de 2 invitacions en un periode menor d'1 any.
- Les invitacions no podran ser usades per ex-abonats que portin de baixa menys d'1 any o bé tinguin algun rebut pendent.
- L'ús d'una invitació permet a l'usuari accedir durant 1 dia al centre esportiu. En cap cas inclourà serveis com cursos, entrenaments personals, serveis d'estètica, serveis de salut,...

- L'ús d'una invitació implica permetre el tractament de les dades personals de l'usuari.

- Els usuaris convidats no podrán fer ús de la piscina descoberta ni de les pistes de pàdel.

- Amb l'ús de les invitacions, l'usuari accepta ser coneixedor dels riscos implícits que l'exercici físic pot tenir per a la salut i exonera a l'empresa de qualsevol responsabilitat per danys i lesions.

- La Direcció de cada centre Duet Sports podrà modificar aquesta política en benefici de la comoditat dels propis abonats.

  •  

 

Alta
on-line
Tornar a inici